ALGEMENE VOORWAARDEN KLUSCURSUSSEN

1. Vrijblijvend informatie aanvragen  
Als een belangstellende vrijblijvend informatie aanvraagt heeft deze geen plichten, maar ook geen rechten. Je bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de cursus of workshop. Door vrijblijvend informatie aan te vragen geef je slechts je interesse aan voor de desbetreffende cursus.

2. Inschrijven met betaalverplichting  
Onder inschrijving verstaat Mevrouwspijker de aanmelding voor een cursus of workshop. Een belangstellende kan zich inschrijven voor een cursus of workshop via e-mail. Na de inschrijving zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit betekent dat de belangstellende zich tot betaling verplicht binnen de gestelde betalingstermijn en dat de belangstellende zich zo verzekert van een plaats bij de cursus of workshop.

3. Facturering  
Na inschrijving ontvangt de cursist binnen 4 werkdagen voorafgaand aan de cursus de factuur. Deze wordt per e-mail verzonden. De betaling kan geschieden per bankoverschrijving.

4. Betalingstermijn  
Als de betalingstermijn wordt overschreden ontvangt de debiteur automatisch een herinnering. Na drie herinneringen wordt een incassobureau ingeschakeld waarbij de extra kosten worden verhaald op de debiteur.

5. Bedenktijd en Annuleren  
5.1 De cursist heeft een bedenktijd van 14 dagen ingaand op de datum van inschrijving. Binnen deze termijn wordt het volledige bedrag teruggestort of wordt de betaalverplichting tenietgedaan.  
5.2 Annuleren kan alleen per e-mail of telefonisch waarbij annuleren via de voicemail niet geldig is.  
5.3 Annuleren met volledige teruggave vindt alleen plaats als de annulering binnen de gestelde termijn geschiedt. Bij annulering tot 2 weken voorafgaand aan de cursus zijn de annuleringskosten € 35,-. Deze worden ingehouden op het terug te storten bedrag of worden apart gefactureerd indien er nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Binnen 2 weken voorafgaand aan de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

6. Inhalen van de lessen  

6.1 Inhalen van een les is alleen mogelijk indien de cursist zich minimaal 2 dagen voorafgaand aan de betreffende les telefonisch of per e-mail afmeldt.
6.2 Bij uitzondering kan een cursist zich maximaal 24 uur te voren afmelden.  
6.3 Als de cursist zonder berichtgeving binnen de hierboven gestelde termijn niet verschijnt, dan is het niet mogelijk om deze les in te halen.

7. Prijzen  
De cursusprijs is inclusief naslagwerk en koffie en thee tijdens de cursus of workshop. Bij een cursus die de hele dag duurt is de lunch niet inbegrepen.

8. Bij onvoldoende inschrijvingen  
Een cursus gaat altijd door. Wel behoudt Mevrouwspijker zich het recht om een cursus naar een andere datum door te schuiven indien er te weinig inschrijvingen voor de oorspronkelijke datum zijn of door ziekte van de docent. Een alternatieve datum is meestal binnen minstens 1 maand en maximaal 6 maanden af te spreken met de cursist. In uitzonderlijke gevallen is dit niet mogelijk en krijgt de cursist het cursusgeld teruggestort.

9. Aansprakelijkheid  
Mevrouwspijker, is niet aansprakelijk voor letsel of beschadigingen tijdens of buiten de cursussen. Mevrouwspijker geeft tijdens de cursus duidelijke instructies die de cursist moet opvolgen opdat de technische handelingen correct worden uitgevoerd.

10. Duur van de overeenkomst  
De overeenkomst met de cursist is geldig vanaf de datum van inschrijving tot na afloop van de cursus of workshop waarvoor men zich heeft ingeschreven.

11. In de plaatsstelling  
Als de cursist niet zelf naar de cursus kan of wil komen, geldt de mogelijkheid voor in de plaatsstelling. Dit kan alleen in overleg met Mevrouwspijker.

12. Huisregels
  
12.1 De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/workshop.
12.2 De cursist zal de docent voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen met name medicatie die het reactievermogen beïnvloeden en hartmedicatie.
12.3 Mevrouwspijker is gerechtigd om een cursist die om welke reden dan het verloop van de cursus structureel belemmert, per onmiddellijk verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.  
12.4 De cursist is voor aanvang van de cursus/workshop het volledige cursusgeld verschuldigd, mits met Mevrouwspijker anders is overeengekomen.
12.5 De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
12.6 De cursist erkent voor eigen risico te werken en vrijwaart Mevrouw Spijker en anderen voor elke vorm van aansprakelijkheid. Gereedschap dat stuk gaat door onjuist gebruik e/ o moedwillig vernielen door de cursist zal verhaald worden op de verzekering van de desbetreffende cursist.
12.7 De cursist verplicht zich tijdens de cursus de ter beschikking gestelde beschermingsmiddelen te gebruiken en de veiligheid van zichzelf en mede cursisten centraal te stellen.
12.8De cursist is het niet toegestaan om gereedschappen en machines te gebruiken, anders dan waarvoor instructies ontvangen zijn.


13.Copyright en eigendomsrecht

Het copyright van alle cursusmaterialen berust bij Mevrouwspijker. Ook het eigendomsrecht van alle cursusmaterialen berust bij Mevrouwspijker. Het gebruiksrecht ligt bij de cursist.


14. Garantie en klachten  

14.1 Mevrouwspijker garandeert dat cursist de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. Mevrouwspijker waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en legt zich erop toe deze kwaliteit voortdurend te optimaliseren.  
14.2 Het docententeam voert een keer per kwartaal overleg teneinde de voortgang en kwaliteit van de lessen te bewaken.  
14.3 Na afloop van iedere workshop/cursus wordt een evaluatieformulier gegeven aan alle deelnemers.  
14.4 Vragen van administratieve aard worden binnen 5 werkdagen beantwoord.  
14.5 Vragen over de inhoud van de cursussen en workshops worden doorgaans binnen 5 werkdagen beantwoord.  
14.6 Wanneer de les(sen) om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden zal het voor deze les(sen) reeds betaalde bedrag worden teruggestort indien deze les(sen) niet op een ander tijdstip kan/kunnen worden gevolgd.  
14.7 Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van Mevrouwspijker en zullen ten alle tijden eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.